با تغییرات مدیریتی، اصلاح در چارت سازمانی شرکت انجام و پس از جلسات متعدد کارشناسی و مشاوره گرفتن از متخصصین مجرب با هدف اخذ استانداردها ،چارت جدیداز ابتدای آذر ماه سال 90 ابلاغ گردیده که به شرح ذیل می باشد.