گزارش قراردادهای هوشمند سازی شرکت مهندسی مشاور پیشرو سیستم نقش جهان ( تاپکو) 
ردیف نوع پروزه  موضوع پروژه استان  کارفرما تاریخ انعقاد قرارداد تاریخ خاتمه قرارداد
1 فروش فروش برد هوشمند  اهواز شرکت مناطق نفت خیز جنوب  1392/03/09 1392/04/09
2 فروش خرید تجهیزات هوشمند سازی مدارس فنی و حرفه ای و کاردانش اصفهان  اداره کل آموزش و پرورش اصفهان  1392/04/23 1392/05/03
3 فروش خرید تجهیزات هوشمند سازی مدارس -  برد  تعاملی هوشمند  کهگیلویه و بویر احمد  اداره کل آموزش و پرورش  کهگیلویه و بویر احمد  1391/07/17 1391/08/17
4 فروش خرید تجهیزات هوشمند سازی مدارس -  برد  تعاملی هوشمند  خراسان جنوبی  اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی  1391/04/31 1391/05/31
5 فروش خرید تجهیزات هوشمند سازی مدارس-کیت هوشمند  خراسان جنوبی  اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی  1391/04/14 1391/04/31
6 فروش خرید تجهیزات هوشمند سازی مدارس فنی و حرفه ای و کاردانش اصفهان  اداره کل آموزش و پرورش اصفهان  1391/03/07 1391/03/22
7 فروش خرید تجهیزات هوشمند سازی مدارس -  برد  تعاملی هوشمند  چهارمحال بختیاری  اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال بختیاری 1390/12/14 1390/12/23